Navigeer naar content

Wat is het fasensysteem?

De cao voor Uitzendkrachten maakt in plaats van de ketenregeling gebruik van een zogenaamde faseregeling. Die bestaat uit verschillende fasen. De NBBU hanteert fase 1 t/m 4 en de ABU Fase A, B en C. Voor het gemak: ze komen feitelijk op hetzelfde neer :-) Naarmate de uitzendkracht langer gewerkt heeft, schuift hij door naar een volgende fase en nemen zijn rechten en bescherming toe. Ingewikkeld wel. Dus scroll vooral verder als je precies wilt weten wat het voor jouw organisatie en je uitzendkrachten betekent.

Fase A (1 + 2): 52 gewerkte weken

Begint een uitzendkracht net met werken, dan start hij of zij in fase A. Deze duurt 52 gewerkte weken. Elke week, waarin de uitzendkracht werkt, telt mee. Of dat nou één uur of veertig uur is. Bij een onderbreking van meer dan zes maanden begint de telling zelfs opnieuw.

 • Contract met uitzendbeding (dagelijks opzegbaar) - Alleen in fase A mag een uitzendbeding worden opgenomen. Dat wil zeggen dat de uitzendovereenkomst eindigt als jouw organisatie geen werk meer heeft voor de uitzendkracht of wanneer de uitzendkracht wil stoppen met werken. 

 • Zonder uitzendbeding (tussentijds niet opzegbaar) - Het uitzendbureau kan er in fase A ook voor kiezen om een overeenkomst af te sluiten zonder uitzendbeding. Het mag maar moet dus niet!

 • Termijn van kennisgeving - Wil je de overeenkomst met een uitzendkracht stoppen? Dan moet jouw organisatie de uitzendkracht op tijd laten weten dat de uitzending stopt. Tijdens de eerste 26 weken geldt er géén opzegtermijn. Maar na deze 26 gewerkte weken geldt een opzegtermijn van minimaal tien werkdagen. Wil de uitzendkracht de overeenkomst zelf beëindigen? Dan moet hij of zij dit uiterlijk één werkdag van tevoren melden. Handig dus om rekening mee te houden.

 • Pensioen - Het pensioenfonds voor flexwerkers kent twee verschillende regelingen: de basisregeling en de plusregeling. In fase A geldt de basisregeling. Heeft jouw uitzendkracht gewerkt en is hij of zij ouder dan 21 jaar? Dan heeft de uitzendkracht recht op opbouw van het basispensioen.

 • Loon - De inlenersbeloning vormt de basis voor het loon van een uitzendkracht. Deze is ervoor bedoeld dat uitzendkrachten evenveel verdienen als personeel op de eigen loonlijst van de inlener.

 • Doorbetaling van loon – Heeft de uitzendkracht in deze fase een uitzendbeding in het contract staan? Dan heeft hij in fase A in beginsel alleen recht op betaling van het loon over de gewerkte uren. Dus heb jij geen werk voor hem/haar? Dan hoeft het uitzendbureau ook geen loon te betalen, maar natuurlijk mag je daarover wel iets anders afspreken met de uitzendkracht. Is er sprake van een contract zonder uitzendbeding? In dit geval kan het zijn dat het uitzendbureau wel loon uitbetaald ook als er geen werk is.

Fase B (3): 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 3 jaar

De uitzendkracht heeft fase A succesvol verlopen. Dat is mooi! Als hij nu direct of binnen zes maanden weer via Maqqie aan de slag gaat, stapt hij over naar fase B.

In fase B kunnen er over een periode van max. drie jaar max. zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Voor alle van deze overeenkomsten geldt: aan het einde van de afgesproken periode eindigt de overeenkomst automatisch. In tegenstelling tot fase A tellen in fase B de onderbrekingen wel mee voor de periode van 3 jaar. Maar is deze onderbreking langer dan zes maanden, dan begint de uitzendkracht weer in fase A.

 • Pensioen - Vanaf 52 gewerkte weken is de plusregeling van kracht. Dus is de uitzendkracht ouder dan 21 jaar en heeft hij meer dan 52 weken gewerkt, heeft hij/zij recht op de plusregeling.

 • Doorbetaling van loon - Mocht er (tijdelijk) geen werk zijn voor de uitzendkracht, dan heeft hij in deze fase recht op doorbetaling van het loon. Heb jij wel ander (passend) werk voor de uitzendkracht? Dan moet hij dit op zijn beurt accepteren. Weigert hij? Dan vervalt zijn recht op doorbetaling van loon. Ook in deze fase geldt weer dat het loon wordt vastgesteld aan de hand van de inlenersbeloning. Het kan zijn dat de uitzendkracht niet eerst in fase A gewerkt heeft, maar direct in fase B of C begonnen is. Dan kan het zijn dat er andere regels gelden. 

 • Ziekte - Wanneer een uitzendkracht in fase B ziek wordt, moet het uitzendbureau in het eerste jaar 90% van het loon doorbetalen en in het tweede jaar 80%.

Fase C (4): Onbepaalde tijd

Wanneer de uitzendkracht na fase B nog via Maqqie aan het werk is/gaat, dan treedt fase C in. In deze fase krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd. En die kan dus niet zomaar worden beëindigd. Ook in fase C geldt als er meer dan 6 maanden niet gewerkt wordt voor Maqqie, valt de uitzendkracht terug in fase A.

 • Pensioen - Als de uitzendkracht ouder is dan 21 jaar en meer dan 52 weken heeft gewerkt, heeft hij/zij recht op de plusregeling.

 • Doorbetaling van loon - Als er (tijdelijk) geen werk is voor jouw uitzendkracht, dan moet jij toch loon betalen.

 • Vervangend werk - Heb jij tijdelijk geen werk voor de uitzendkracht, maar wel ander (passend) werk? Dan moet hij/zij dat accepteren. Bij weigering van vervangend werkt vervalt zijn recht op doorbetaling van loon.

 • Ziekte - wanneer een uitzendkracht in fase C ziek wordt, moet het uitzendbureau in het eerste jaar 90% van het loon doorbetalen en in het tweede jaar 80%.

Zoals je ziet zijn de regelingen voor pensioen, doorbetaling van loon, vervangend werk en ziekte in fase C gelijk aan die in fase B.

 • Ontslag - Wanneer het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst met een uitzendkracht in fase C wil beëindigen, gelden de normale ontslagregels.

Uitzendkrachten via Maqqie?

Wanneer je uitzendkrachten inzet via Maqqie, geldt per contract het volgende:

fasensysteemMaqqie helpt je graag

Wauw, dit was een hoop stof! Is het nog niet helemaal duidelijk? Dat is helemaal niet zo gek. Met deze uitleg in Jip en Janneke taal willen we je een beter inzicht geven in de faseregeling. Maar heb je toch nog vragen, neem dan vooral contact op.

Start vandaag nog met maqqie

Maak het jezelf makkelijk en regel online je contracten en uitbetalingen. Wij zorgen voor jouw medewerkers, jij kiest voor maximale vrijheid om te ondernemen. Ontdek hoe jouw personeels- en salarisadministratie sneller en beter kan. We helpen kosteloos bij de overstap indien nodig.