Arbeidsmarkt 'a la Maqqie' - Inkomenszekerheid

Door: Pieter Jacob Leenman
Arbeidsmarkt 'a la Maqqie': Premie voor flexwerk
2 september 2021
6 minuten lezen

De Sociaal-Economische Raad (SER) bracht recent een advies uit voor de Nederlandse arbeidsmarkt van de komende jaren. In dat advies is een klassieke reflex als uitgangspunt genomen, namelijk: “vast werk is beter”. Wij vinden dat dit SER-advies getuigt van weinig échte toekomstvisie. De arbeidsmarkt van morgen is gebaat bij minder regels, minder complexiteit. Onze arbeidsmarkt heeft een structuur nodig die aansluit op het digitale tijdperk, waarin keuzevrijheid en “on-demand” sleutelbegrippen zijn. Daarbij is het belangrijk dat we het eerlijk regelen, zodat iedereen mee kan doen aan de arbeidsmarkt op een manier die bij zijn/haar leven past.

Het is makkelijk roepen vanaf de zijlijn. Daarom hebben wij vanuit Maqqie een beknopt alternatief advies uitgewerkt vanuit een aantal kernpunten. In het eerste deel van deze serie bespraken we een premie voor flexwerk. In dit deel 2 de volgende pijler: inkomenszekerheid door het herzien en vereenvoudigen van bestaande wet- en regelgeving.

Een basisinkomen voor werkenden

Wat betreft het sociale stelsel pleiten wij voor een overheid die inkomenszekerheid biedt door middel van een basisinkomen. Daarmee ligt er een solide basis voor elke werkende om van daaruit een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Inkomenszekerheid als vertrekpunt - niet de uitkering als vangnet. Dat zet de werkende maximaal in zijn/haar kracht.

Ons voorstel is dit basisinkomen te stellen op 40% van het wettelijk minimumloon en deze via de loonheffingskorting te verrekenen, of via de inkomstenbelasting (onder voorwaarden) uit te betalen.

Ons voorstel is dit basisinkomen te stellen op 40% van het wettelijk minimumloon en deze via de loonheffingskorting te verrekenen, of via de inkomstenbelasting (onder voorwaarden) uit te betalen.

Pieter Jacob Leenman
Pieter Jacob Leenman
Founder/CEO Maqqie

Werkende betaalt zelf zijn sociale voorzieningen

De loonkosten zijn in Nederland verre van transparant. Wanneer de werknemer een uurloon van €20 bruto ontvangt, kost dat de werkgever €25-30 en blijft er €15 à €16 netto over voor de werkende. Dit is voor velen een ingewikkeld verhaal en maakt het lastig om het daadwerkelijke inkomen te bepalen bij een afspraak op basis van brutoloon.

Wij stellen voor het sociale stelsel te versimpelen en te laten betalen via belastingheffing bij de werkende, in plaats van vanuit werkgeverspremies. Het brutoloon wordt daarmee gelijk aan dat wat het de werkgever daadwerkelijk kost. De werkende is daarmee “in charge” en draagt via de loonbelasting bij aan zijn/haar basisvoorzieningen en -inkomen. Daarnaast heeft de werkende zelf de gelegenheid om vanuit dit basisinkomen aanvullende voorzieningen te treffen voor ziekte of werkloosheid via private partijen (collectieven, verzekeraars, vakbond of broodfondsen). Een werkende op middelbare leeftijd zal hier in de regel eerder gebruik van maken dan een jongere.

Voor de basisvoorziening voor werkloosheid stellen we een minimumleeftijd voor van 40 jaar. De gedachte daarachter: met een efficiënte arbeidsmarkt die steunt op de juiste basisstructuur, kan iedere werkende onder de 40 meerwaarde bieden. Dat willen we maximaal stimuleren. Later in deze serie besteden we aandacht aan hoe technologie kan helpen dit kan bewerkstelligen. De voorziening betreft een aanvulling van het basisinkomen tot 100% van het wettelijk minimumloon en kan maximaal vijf jaar in een werkend leven genoten worden. Gedurende de uitkering geldt een strikte sollicitatieplicht en verplichte deelname aan een publieke werkvoorziening of een omscholingstraject.

Momenteel draagt de werkgever bij aan de zorgverzekering van de werknemer. In dit nieuwe stelsel betaalt de werkende een verhoogde premie voor zorgverzekering, maar daar biedt het basisinkomen dan de financiële ruimte voor.

Door deze herziening is het huidige wettelijk minimumloon te laag voor werkenden in de laagste inkomenscategorie. Daarom wordt het minimum in dit voorstel met 25% verhoogd. Het tarief voor loon- en inkomstenbelasting gaat naar een vlaktaks van 40% (die bedraagt nu in de basis 37,1%, en 49,5% over het inkomen vanaf € 68.507).

Wij stellen voor het sociale stelsel te versimpelen en te laten betalen via belastingheffing bij de werkende, in plaats van vanuit werkgeverspremies.

Pieter Jacob Leenman
Pieter Jacob Leenman
Founder/CEO Maqqie

Om bovengenoemde reden moet de bekostiging hiervan dan ook vanuit publieke middelen komen. Praktisch: wij stellen voor de loonheffingskorting afhankelijk van de contractvorm te verhogen met een premie.

Bij flexibele contracten hanteren we 15% van het brutoloon. Bij contracten voor bepaalde tijd is dat 10%. Een flexwerker betaalt dus minder loonbelasting dan een vaste werknemer in dezelfde functie. We kiezen ook bewust niet voor een opslag bovenop het brutoloon: het risico is dan aanwezig dat de premie wordt opgevangen door het aanbieden van een lager basisloon. Het moet een netto-voordeel zijn voor de flexibele werkende, zodat het ook echt aantrekkelijker wordt om flexibel te werken. En dat is voor veel mensen – zeker de jongste generaties in de arbeidsmarkt – helemaal geen probleem op zichzelf. Sterker, generaties X en Y vinden het idee van een vaste baan niet eens echt aantrekkelijk. Zij willen vrij en flexibel zijn – dat is de rest van hun leven ook. We moeten hen de eerlijke kans geven om te werken zoals hen gelukkig maakt, en ze belonen voor die keuze omdat het extra oplevert voor ons land als geheel. Simpel zat!

platformeconomie_

Wanneer moet een platform met werknemers werken?

Uber en Deliveroo worden gevloerd door de Europese Commissie. Als het aan de Europese Commissie ligt krijgen platformwerknemers zoals maaltijdbezorgers of koeriers meer rechten. Ze moeten behandeld worden als gewone werknemers. De reacties zijn over dit advies zijn behoorlijk verdeeld. Ook wij hebben een visie over het advies van de Europese Commissie. Daarom hebben wij vanuit Maqqie een beknopt alternatief advies uitgewerkt.

Model-cao: terug naar eenvoud

De eerste cao is ontstaan in 1894, toen er door werknemers in de diamantindustrie tariefafspraken en regelingen werden afgedwongen bij hun werkgevers. Anno 2021 telt Nederland circa 1100 cao’s, en elke cao-regeling is weer net anders qua opzet en inhoud. €15 bruto uurloon levert in bijvoorbeeld de bouw-cao netto veel meer op dan in de schoonmaak-cao. Het huidige model is een complex en verouderd stelsel. Het hindert de arbeidsmarkt om de transitie naar digitaal te maken: de complexiteit van cao’s is een van de redenen waarom veel online werkplatformen enkel het freelance-model faciliteren. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat de SER hier in haar advies aan voorbij gaat.

In ons voorstel blijven cao’s wel bestaan, maar leggen we ze allemaal langs de lat van een model-cao. Strak geharmoniseerd, maar met de ruimte om over een aantal standaard beloningselementen branche-specifieke afspraken te maken. Denk bijvoorbeeld aan loon, periodieken, toeslagen en onkostenvergoedingen. ‘Exotische’ regelingen verdwijnen, of worden gecompenseerd door betere standaardvoorwaarden.  Deze herziening zorgt voor transparantie en vergelijkbaarheid tussen verschillende sectoren en cao’s.

Pensioen- en AOW-stelsel anno nu

Vaak is er in cao’s verplicht gesteld dat er pensioen opgebouwd wordt bij een specifiek pensioenfonds. Gedurende het werkende leven leidt dit in veel gevallen tot diverse spaarpotjes bij verschillende fondsen. Daarnaast hebben veel moderne werkenden onvoldoende vertrouwen in het klassieke pensioenstelsel en willen ze zélf bepalen hoe en waar ze een voorziening opbouwen voor de oude dag.

In lijn met het idee dat de werkende zelf betaalt voor zijn voorzieningen maakt de pensioenvoorziening geen deel uit van de model-cao. Daarbij: in ons voorstel wordt de AOW verhoogd tot 75% van het wettelijk minimumloon. Reeds opgebouwde rechten worden zoveel als mogelijk geconsolideerd en de werkende kan op vrijwillige basis een pensioenvoorziening blijven opbouwen om de AOW aan te vullen.

Met deze aanpassingen denken we een betere opzet te hebben voor het garanderen van inkomen voor heel werkend Nederland. Het heeft wel voeten in de aarde, maar dan heb je ook wat: een toekomstbestendig stelsel waarin appels weer met appels vergeleken kunnen worden. En daarbij: een basisniveau van inkomenszekerheid voor iedere werkende, en een cao-systeem waarin je geen expert hoeft te zijn om de regeltjes na te leven. Wel zo prettig.

Benieuwd naar deel drie van onze serie “Arbeidsmarkt 'a la Maqqie'”? Volg ons op onze socials en website natuurlijk :-)

Door: Pieter Jacob Leenman
2 september 2021
6 minuten lezen

Meer blogs en nieuws van Maqqie?

Blijf op de hoogte van wat er allemaal speelt binnen Maqqie

Terug naar overzicht

Bekijk ook:

minimumloon_2023

Minimumloon 2023

Ieder half jaar wordt de hoogte van het minimumloon vastgesteld. Ook voor het jaar 2023 gaat het minimumloon veranderen en wel met +10,15% per 1 januari. Heb jij werknemers, die worden beloond volgens het minimumloon, dan is het wel handig om te weten wat zij in het volgende jaar gaan verdienen. Check hier wat de minimumlonen voor 2023 gaan worden.

Lees verder